วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 1 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI)

WBI ครั้งที่ 1

ศึกษาและวิเคราะห์ มคอ.3

จากการศึกษาและวิเคราะห์ มคอ.3 ได้รับความรู้ดังนี้
1. ได้รู้จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชาเว็บช่วยสอน
2. ได้รู้ถึงการให้คะแนนของอาจารย์
3. ได้รู้ถึงแผนที่อาจารย์สอนและเรื่องที่อาจารย์สอน
4. ได้รู้ถึงคุณลัษณะที่นักศึกษาต้องพัฒนา
5. ได้รู้ถึงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา ครั้งที่ 11 : กิจกรรมการเรียนรู้

 

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 

(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 11

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

 
เด็ก วันที่ 23-3-60 อาจารย์ติดไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุด ซึ่งทีมของผมที่มาทำงาน ประกอบด้วย
            

 1. นางสาวไอนี สะหะเม๊าะ       405709005
 2. นางสาวอาตีกะห์ เตาวตู       405709008
 3. นายนัสริน โซ๊ะสะอิ              405709010
 4. นางสาวตอยีบะห์ ซากา        405709014
 5. นายมุฮตาซีดีน เดียได         405709022
 6. นายอัมรัณ  แปซะ               405709037
           ซึ่งหัวหน้าทีมได้แบ่งให้ลูกทีมทำงานกัน ส่วนหนึ่งได้สร้าง ER- Diagram ต่อเพิ่มเติมจากตัวอย่างของทีมที่พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนที่อาจารย์ทำโครงร่างให้ (ใน Cacoo Cloud App) อีกส่วนหนึ่ง สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้สอดคล้องกับ ER-Diagram และอีกส่วนหนึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทที่ 1 -3

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 1 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI)

WBI ครั้งที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ มคอ.3 จากการ ศึกษาและวิเคราะห์ มคอ.3 ได้รับความรู้ดังนี้ 1. ได้รู้จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิ...