วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 12 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI)

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 12 สรุปได้ดังนี้ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. อาจาร์ผู้สอนได้มอบหมายให้แต่ละทีมเข้าจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ทีมละ 1 ห้อง โดยทีม PRICELESS ได้ใช้ห้อง 309 ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกแต่คนในทีมดำเนินการทำงานตามที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายไว้ ดังนี้ 1. การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ โดยโปรแกรม exe เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 2. ทำโครงงานแบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ พัฒนาโดยทีม Priceless โดยทีมเราได้มีการมอบหมายงานภายในทีมอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานทีม


สรุปผลการเรียนครั้งที่ 11 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI)

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 11 สรุปได้ดังนี้

วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่  เวลา 09.00 น. - 14.30 น. ได้จัดการเรียนการสอนชด ณ ห้อง 25-302 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

- โดยอาจารย์ผู้สอนได้นัดเรียนชดในเรื่องการสร้างบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ โดยการแนะนำเทคนิคการใช้ การทำแบบทดสอบ การรวมไฟล์ และอื่นๆ เพื่อให้แต่ละทีมไปปรับใช้กับผลงานการสร้างบทเรียนของตนเอง

- สอนวิธีการเขียนโครงงาน แบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ
 - ให้แต่ละทีมไปเตรียมการนำเสนอโครงงาน การพัมนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ
- และสุดท้ายได้แนะนำถึงการเตรีมตัวสอบปลายภาค


สรุปผลการเรียนครั้งที่ 10 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI)

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 10 สรุปได้ดังนี้ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 อาจาร์ผู้สอนได้มอบหมายให้แต่ละทีมเข้าจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ทีมละ 1 ห้อง โดยทีม PRICELESS ได้ใช้ห้อง 309 ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกแต่คนในทีมดำเนินการทำงานตามที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายไว้ ดังนี้ 1. การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ โดยโปรแกรม exe เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 2. ทำโครงงานแบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ พัฒนาโดยทีม Priceless และอาจารย์ผู้สอนจะเข้าเยี่ยมชมการทำงานของแต่ละทีมตามห้อง พร้อมให้คำปรึกษาและให้คำชี้แนะ เพื่อให้แต่ละทีมไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 9 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI)

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 9 สรุปได้ดังนี้

จากหัวข้อที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ ให้แต่ละทีมเลือกไปศึกษามาหนึ่งหัวข้อ ซึ่งทางกลุ่ม PRICELESS ได้เลือกศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ  E-LEARNING  และทางทีมพวกเราได้เลือกศึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน E-LEARNING วิชาสถิติธุรกิจ แล้วจากนั้นได้ทำการนำเสนอผ่านวีดีโอลงใน YOUTUBE
ในส่วนการทำงาน ทีมเราได้แบ่งหน้าที่ในการทำงานอย่างชัดเจน และทั่วถึง และให้ทุกคนภายในทีมร่วมกันศึกษางานวิจัยให้เข้าใจ เพื่อที่จะนำเสนอได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าทุกคนในทีมมีความตั้งใจและทุ่มเทกับงานอัดวีดีโอนี้มาก ซึ่งได้ทำให้สมาชิกในทีมมีความสามัคคีมากเป็นพิเศษ
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการออกแบบและนำเสนอสาระการเรียนรู้ด้วยวีดีโอ มีประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคตอย่างมาก เพราะสามารถจัดทำเป็นวีดีโอเป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ที่สามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้ได้ตลอดเวลา และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่มีความสนใจในเนื้อหานั้นด้วย

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 8 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI)

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 8 สรุปได้ดังนี้

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างบทเรียนผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม EXE โดยอาจารย์ให้นักศึกษาเข้าไปดาว์โหลดติดตั้งโปรแกรม ดังรูปภาพ

เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ได้สอนวิธีการใช้โปรแกรมเบื้องต้น ให้นักศึกษาลองใช้ โดยประยุกต์จากงานที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ให้ทุกทีมทำบทเรียนผ่านเว็บ

เมื่อได้ลองใช้โปรแกรมแล้ว อาจารย์ได้ให้เวลากับทุกทีมให้ปรึกษาวางแผนงานที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ให้ทำบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ

หลังจากนั้นอาจารย์ได้มอบหมายงานให้ทุกทีมไปทำโครงงานตามหัวข้อที่แต่ละทีมได้รับผิดชอบ โดยให้ทุกทีมเข้าไปดูรูปแบบตัวอย่างได้ในอีเลิร์นนิ่ง

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 7 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI)

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 7 สรุปได้ดังนี้

 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 ได้มีการจัดการเรียนสอน เรื่อง ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ


   ภาษา HTML และแท็กพื้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ แนวคิดการพัฒนาบทเรียนและการเรียนการสอนผ่านเว็บ ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนหรือกิจกรรม องค์ประกอบ วิธีการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล

 ได้มีการจัดรูปแบบที่แสดงผลบนเว็บ ดังนี้
1. ได้เรียนรู้วิธีการป้อนข้อความตัวอักษร
2. ได้เรียนวิธีการแทรกรูปภาพ
3. ได้เรียนรู้วิธีการใส่ลิงค์
4. ได้เรียนรู้วิธีการแทรกตาราง
5. และอื่นๆสรุปผลการเรียนครั้งที่ 6 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI)

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 6 สรุปได้ดังนี้

           วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อต่างๆ จากงานที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายกับแต่ละทีม ซึ่งแต่ละทีมได้ทำการอ่านศึกษา แนวคิด เนื้อหา ในประเด็นต่างๆ ต่อไป


ทีมแรก ทีม BELIEVE ได้นำเสนอหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (E-LEARNING) โดยได้อธิบายถึง ความหมายของอีเลิร์นนิ่ง บทบาทของอีเลิร์นนิ่ง ความสำคัญของอีเลิร์นนิ่ง ลักษณะสำคัญของอีเลิร์นนิ่ง ข้อดี-ข้อเสียของอีเลิร์นนิ่ง ได้ตัวอย่าง MOOC การประยุกต์ใช้ สรุปได้ดังนี้

   E-LEARNING เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ที่ผู้คนทั่วโลกมีความสะดวกและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำกัดสถานที่และเวลา เป็นการเปิดประตูการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร

ทีมที่สอง ทีม ABILITY ได้นำเสนอหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC โดยได้อธิบายถึงความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ ข้อดี-ข้อจำกัด ตัวอย่าง MOOC กับการประยุกต์ใช้ และตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ MOOC สรุปได้ดังนี้  
      MOOC คือหลักสูตร (COURSE) ที่เรียนออนไลน์ (ONLINE) จากระบบที่เปิดให้ใช้งานฟรี (OPEN) และรองรับผู้เรียนจำนวนมาก (MASSIVE) ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบแบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่นๆ ได้ MOOC จะเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการสร้างระบบที่ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้น

ทีมที่สาม ทีม PRICELESS ได้นำเสนอหัวข้อขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ  โดยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขั้นตอนการเรียนการสอนผ่านเว็บมีทั้งหมด 5ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้
    การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ มี 5 ขั้นตอน ขั้นตอนการวิเคระห์ ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนา ขั้นตอนการนำไปใช้ และขั้นตอนการประเมินผล ทุกขั้นตอนที่กล่าวมาล้วนมีความสำคัญทั้งหมด ขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะทำให้การสอนผ่านเว็บไม่สมบูรณ์

ทีมที่สี่ ทีม TOGETHER ได้นำเสนอหัวข้อ ารใช้บล็อกเป็นสื่อเสริมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยได้อธิบายถึง ความหมายของเว็บบล็อก ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก ข้อดี-ข้อจำกัดของเว็บบล็อก ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บบล็อก  และการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ สรุปได้ดังนี้
        การใช้บล็อกในการเรียนการสอน เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูจะต้องเชื่อมโยงบทเรียน เนื้อหารายวิชา คำสอน แบบฝึกหัด และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น YOUTUBE, FACEBOOK เป็นต้น รวมกับบล็อกในการศึกษา ทำให้การเรียนของตนเองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ทีมที่ห้า ทีม MEMORY ได้นำเสนอหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยได้อธิบายถึง ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญการเรียนการสอนผ่านเว็บ ประเภทการเรียนการสอนผ่านเว็บ ข้อแตกต่างการเรียนการสอนผ่านเว็บกับห้องเรียนปกติ และตัวอย่างเว็ปไซต์ สรุปได้ดังนี้
      การสอนบนเว็บ (WEB-BASED INSTRUCTION) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีในปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอนผ่านเว็บนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปกับการเรียนในห้องเรียนตามปกติ อยู่ที่ว่าผู้สอนและผู้เรียนจะมาประยุกต์ใช้กันอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้จากการนำเสนอของทุกทีมอาจารย์ผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่องของแต่ละทีม เพื่อให้ทุกทีมนำไปปรับปรุงในครั้งต่อๆไป

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 12 รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI)

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 12 สรุปได้ดังนี้ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 12.00 น....